Trebate našu pomoć?
☎ 099 514 0 415

Izobrazba u području javne nabave

Izobrazba u području javne nabave

Organizator: TEB

Broj pregledavanja: 1201

Pozovite i kolege i prijatelje na ovaj događaj:

Program seminara "Izobrazba u području javne nabave"

U nastavku pročitajte program seminara.

1. Praktični prikaz postupanja s elektroničkim ponudama

 • obveza određivanja i dopuštanja elektroničkih ponuda od 1.1.2015.
 • način izrade ponude koja se dostavlja elektronički
 • dostava elektroničke ponude i postupak njihovog zaprimanja
 • postupak javnog otvaranja elektronički dostavljenih ponuda

2. Aktivnosti ponuditelja tijekom postupka javne nabave

 • komunikacija s naručiteljem u roku za dostavu ponuda
 •  dokazivanje nepostojanja razloga isključenja
 • dokazivanjeuvjeta sposobnosti (financijske, tehničkei stručne sposobnosti)
 • jamstvo za ozbiljnost ponude
 • aktivnosti ponuditelja u postupku pregleda i ocjene ponuda (u odnosu na neuobičajeno nisku cijenu, pojašnjenje i upotpunjavanje ponude i/ili dostavu izvornika)

3. Najčešće greške ponuditelja u izradi ponude

 • izrada ponude sukladno dokumentaciji za nadmetanje
 • upute o načinu izrade ponude
 • pravilno popunjavanje troškovnika i ponudbenog lista
 • cijene u ponudi i iskazivanje popusta
 • dopune i/ili izmjene u ponudi

4. Pravna zaštita gospodarskih subjekata

 • dopustivost vršenja uvida u ponude drugih ponuditelja
 • pravni interes za podnošenje žalbe
 • faze podnošenja žalbe u otvorenom postupku (s oglednim primjerima žalbi)
 • troškovi postupka
 • mogućnosti podnošenja prijedloga za određivanje privremene mjere
 • što nakon žalbenog postupka

Pisani materijal: Radna mapa s preslikama prezentacija predavača.

Nažalost, daljnje registracije su zatvorene.

Regolina je servis koji svojim korisnicima-organizatorima nudi besplatno praćenje registracije i naplate kotizacija sudionika na događanjima. Također, svojim korisnicima nudi besplatnu promociju događaja u medijima. Za besplatna događanja Regolina je potpuno besplatna za korištenje. Želite li napraviti svoj događaj? Kontaktirajte nas.