Trebate našu pomoć?
☎ 099 514 0 415

Javna nabava: Upravljanje rizicima u javnoj nabavi

Javna nabava: Upravljanje rizicima u javnoj nabavi

Organizator: Mapa znanja

Broj pregledavanja: 1037

Pozovite i kolege i prijatelje na ovaj događaj:

U javnoj nabavi sudjeluju 2 bitna segmenta gospodarstva, naručitelji koji trošeći novac poreznih obveznika moraju ostvariti princip ”najbolje vrijednosti za novac” i privatni poduzetnici kao ponuditelji i pokretači gospodarskog razvoja. Ministarstvo gospodarstva, Uprava za sustav javne nabave objavila je Statističko izvješće o javnoj nabavi iz kojeg je razvidno da je ukupna vrijednost javne nabave u 2013. godini iznosila 39.485.757.201 kuna, što je 12,08% BDP-a za 2013. godinu.

Pripremu i provedbu postupaka javne nabave obavljaju ovlašteni predstavnici naručitelja. Najmanje jedan ovlašteni predstavnik naručitelja mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave. Pred certificirane predstavnike naručitelja često se postavljaju zahtjevi za provođenje raznih nabava roba, radova ili usluga za koje su potrebna posebna, specifična znanja vezana uz konkretan predmet nabave. Često analiza tržišta od strane naručitelja nije dovoljna i ne može osigurati kvalitetnu dokumentaciju za nadmetanje i troškovnik. Prije početka postupka javne nabave naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet gospodarskih subjekata (potencijalnih ponuditelja) koji se može iskoristiti u izradi dokumentacije, pod uvjetom da takav savjet nema učinak ograničenja tržišnog natjecanja i diskriminacije. Za potrebe izrade dokumentacije naručitelji mogu angažirati i vanjske stručne osobe koje poznaju i znaju opisati predmet nabave. Poznavanje predmeta nabave i posebnih propisa koja se odnose na taj predmet nabave, ključno je za sastavljanje kvalitetne dokumentacije i troškovnika te u konačnici uspješnu provedbu postupka javne nabave. O tome ovisi i kasnija realizacija ugovora o javnoj nabavi čije je izvršenje naručitelj obvezan kontrolirati te osigurati izvršenje u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji za nadmetanje i odabranom ponudom.Da bi od sebe otklonili rizik neuspješnog postupka, ovlašteni predstavnici naručitelja trebajupravodobno utvrditi potencijalne rizike koji mogu ugroziti postupak javne nabave te o tome obavijestiti nadležne odgovorne osobe. Rizici mogu biti raznovrsni, ovisno o predmetnu nabave. Nepoznavanje predmeta nabave jedan je od najvećih rizika u javnoj nabavi. Ako sami naručitelji ne mogu opisati predmet nabave i sastaviti troškovnik - kako će ponuditelji znati sastaviti ponudu koja zadovoljava potrebe naručitelja? Posljedice nepoznavanja predmeta mogu rezultirati nejasnim i nepotpunim troškovnicima, nerazumljivim i/ili nedovoljno opisanim uvjetima i dokazima sposobnosti. Naručitelji u očima javnosti odaju dojam nesposobnosti, a ponuditelji u takvim uvjetima često posežu za pravnom zaštitom i ulažu žalbe na dokumentaciju za nadmetanje. Time se razdoblje provođenja postupka nužno produžuje, a naručitelji u slučaju da se utvrdi propust na njihovoj strani, snose i troškove žalbenog postupka. Zbog nemogućnosti završetka postupka javne nabave u planiranom roku, naručitelji mogu snositi i posljedicu gubitka financijskih sredstava koja su im za nabavu često osigurana u ograničenom periodu.

Rizici i odgovornosti naručitelja u javnoj nabavi

 • Zašto je nepoznavanje predmeta nabave jedan od najvećih rizika u javnoj nabavi?

Odabir postupka i izrada vremenskog plana trajanja postupka

 • Zakonski uvjeti za odabir pravilnog postupka javne nabave
 • Koje postupke naručitelji biraju slobodno, a koje u posebnim slučajevima i okolnostima?
 • Projekcija vremenskog trajanja postupka ovisno o vrsti postupka i procijenjenoj vrijednosti nabave

Aktivnosti naručitelja od ispitivanja tržišta do izrade kvalitetne dokumentacije za nadmetanje

 • Znamo li što nabavljamo?
 • Vrijeme uloženo u ispitivanje tržišta i kreiranje jasne, razumljive i nedvojbene dokumentacija  preduvjet je podnošenja usporedivih ponuda

Specifični rizici koji se pojavljuju kod pripreme troškovnika

 • Izrada tehničkih specifikacija koje omogućuju jednak pristup ponuditeljima postupku javne nabave.
 • Troškovnik, količina predmeta nabave i način određivanja cijene ponude sukladno Uredbi o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN, broj 10/12).

Sudjelovanje gospodarskih subjekata u izradi dokumentacije za nadmetanje

 • Pod kojim uvjetima naručitelj smije prije početka postupka javne nabave tražiti i/ili prihvatiti savjet gospodarskog subjekta?

Prepoznavanje situacija kada je neophodan angažman vanjskih stručnih osoba za izradu troškovnika

 • Pravodobno ukazivanje na potrebu uključivanja vanjskih stručnih osoba u izradu troškovnika odgovornost je ovlaštenih predstavnika naručitelja.
 • Shvaćanje važnosti uloge ovlaštenog predstavnika naručitelja.

Ugovori u javnoj nabavi

 • Prijedlog ugovora i/ili okvirnog sporazuma kao dio dokumentacije za nadmetanje

Upravljanje ugovorom-praćenje realizacije

 • Aktivnosti naručitelja od sklapanja ugovora do realizacije nabave
 • Uspostavljanje sustava kontrole izvršenja ugovora u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji za nadmetanje i odabranom ponudom
 • Izmjene ugovora o javnoj nabavi za vrijeme njegova trajanja (bitne i nebitne izmjene ugovora)

Nažalost, daljnje registracije su zatvorene.

Regolina je servis koji svojim korisnicima-organizatorima nudi besplatno praćenje registracije i naplate kotizacija sudionika na događanjima. Također, svojim korisnicima nudi besplatnu promociju događaja u medijima. Za besplatna događanja Regolina je potpuno besplatna za korištenje. Želite li napraviti svoj događaj? Kontaktirajte nas.